jQuery.Zip2AddrByClickサンプル

jQueryとjQuery.Zip2AddrByClickの読み込み

下記のようにjQueryとjQuery.Zip2AddrByClickを読み込みます。

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.zip2addrbyclick.min.js"></script>

シンプルなケース

郵便番号
住所
$('#btn1').zip2addrbyclick({
	zip: '#zip1',
	addr: '#addr6'
});

都道府県が別フィールドの場合

郵便番号
住所
$('#btn2').zip2addrbyclick({
	zip: '#zip2',
	pref: '#pref2',
	addr: '#addr2'
})

都道府県がselect要素の場合

郵便番号
住所
$('#btn3').zip2addrbyclick({
	zip: '#zip3',
	pref: '#pref3',
	addr: '#addr3'
})

郵便番号フィールドが別れている場合

郵便番号
-
住所
$('#btn4').zip2addrbyclick({
	zip: '#zip4-1',
	zip2:'#zip4-2',
	addr:'#addr4'
})

郵便番号フィールドも住所フィールドも別れている場合

郵便番号
-
住所
$('#btn5').zip2addrbyclick({
	zip: '#zip5-1',
	zip2: '#zip5-2',
	pref: '#pref5',
	addr: '#addr5'
})